Czy władza może kontrolować SMSy?

Redakcja

21 grudnia, 2023

SMS stał się jednym z najpopularniejszych i najbardziej powszechnych narzędzi komunikacji między ludźmi. Korzystając z tej technologii, ludzie mogą wysyłać wiadomości do swoich bliskich bez względu na odległość. Niestety, z powodu możliwości nadużyć, władze często chcą kontrolować SMSy. Pytanie „Czy władza może kontrolować SMSy?” jest kontrowersyjne i wielu ludzi ma na ten temat różne opinie. Z jednej strony, wiadomości tekstowe mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji o potencjalnym ryzyku dla bezpieczeństwa narodowego lub do planowania działań przestępczych. Z drugiej strony, kontrola tekstów przez władze może zagrażać prywatności obywateli. Głównym problemem jest to, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, które miałoby zastosowanie we wszystkich sytuacjach. Każde państwo powinno przyjrzeć się swojemu systemowi legislacyjnemu i ustalić, jak może ono zabezpieczyć prawa obywateli oraz jak może skutecznie monitorować SMSy w celu zapobiegania aktywności terrorystycznej i przestępczości. W niektórych krajach władze mają prawo do monitorowania wiadomości tekstowych. Jednak takie działania są uregulowane prawnie, aby chronić prawa obywateli. Ponadto, w przypadku wykrycia nielegalnych działań, informacje o tym będą przekazywane odpowiednim organom, aby mogły podjąć odpowiednie działania. W Polsce operator ma obowiązek udzielić dostęp do sms-ów w określonych sytuacjach na podstawie Prawa Telekomunikacyjnego i Kodeksu Postępowania Karnego.

Art. 179. § 3. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 2, jest obowiązany do:

1) zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych dostępu i utrwalania, zwanych dalej „warunkami dostępu i utrwalania”, umożliwiających jednoczesne i wzajemnie niezależne:

    • a) uzyskiwanie przez Policję, Biuro Nadzoru Wewnętrznego, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajową Administrację Skarbową, zwane dalej „uprawnionymi podmiotami”, w sposób określony w ust. 4b, dostępu do:

      • przekazów telekomunikacyjnych, nadawanych lub odbieranych przez użytkownika końcowego lub telekomunikacyjne urządzenie końcowe,
      • posiadanych przez przedsiębiorcę danych związanych z przekazami telekomunikacyjnymi, o których mowa w ust. 9, art. 159 tajemnica komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych ust. 1 pkt 1 i pkt 3–5,

Kontrola SMSów to proces monitorowania treści wiadomości SMS wysyłanych przez użytkowników. Może być wykonywana przez różne organizacje, takie jak policja, Krajowa Administracja Skarbowa, CBA. Kontrola SMSów może być wykonywana w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, śledzenia naruszeń prawa lub utrzymania porządku.

Polecane: